Seura / Säännöt

I Seuran nimi, kotipaikka ja perustamisaika

Yhdistyksen nimi on Kuusankosken Urheiluseura ry ja sen kotipaikkakunta on Kouvola.

Yhdistys on perustettu 3. päivänä syyskuuta 1915 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

II Seuran tarkoitus ja toimintamuodot
2 §
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
– järjestää kilpailuja, koulutusta, valmennusta, liikuntaharjoituksia ja – tilaisuuksia,
– välittää jäsenilleen urheiluvälineitä – ja asusteita,
– vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seura voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

III Seuran jäsenet
4 §
Seuran jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Seuran kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on toiminut seuran puheenjohtajana erittäin ansiokkaasti. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattavaksi henkilöjäseneksi yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5 §
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroaminen tulee voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
Seura voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena
peräkkäisenä vuotena.

6 §
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka
– laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
– toimii seuran sääntöjen vastaisesti,
– rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti tai
– toimii seuran tarkoituksen vastaisesti.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

IV Liittymis- ja jäsenmaksut
7 §
Jäseniltä perittävien liittymismaksujen, vuotuisten jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous.

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
8 §
Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tästä seikasta on mainittava kokouskutsussa.

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Hallitus päättää kokouksen paikan ja tarkemman ajan.

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta
– sanomalehti-ilmoituksella hallituksen määräämässä lehdessä tai
– jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla tai muulla digitaalisella viestillä tai
– seuran internet-sivuilla

Jäsenen on viimeistään kuukautta ennen kokousta tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys asioista, joita seuran jäsen haluaa käsiteltäväksi kevät- tai syyskokoukseen.

9 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6. Käsitellään hallituksen tai jäsenten 8 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
7. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään seuran urheilumuodot tulevana kalenterivuotena
5. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
6. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja
7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen viisi-kahdeksan jäsentä
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
9. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
10. Kokouksen päättäminen.

10 §
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä silloin, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle ja hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous pidetään. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat esittäneet vaatimuksensa hallitukselle.

11 §
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kannattavilla yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan valtakirjan välityksellä.

Äänestys suoritetaan kokouksissa vaadittaessa suljettuna lippuäänestyksenä.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Seuran kokouksen vaaleissa valituksi tulevat ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

12 §
Seuran kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön on tarkastettava.

VI Seuran hallinto
13 §
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi-kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jos hallituksen jäsen estyy hoitamasta tehtäväänsä kesken toimintakauden, seuran kokous valitsee hänen sijalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen jäsenen, mikäli seuran kokous katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Tätä samaa äänestystapaa noudatetaan myös hallituksen kokouksissa pidettävissä henkilövaaleissa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

14 §
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

15 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

VII Seuran sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
16 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 §
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa seuran varat luovutetaan seuran tarkoituksen edistämiseen seuran kotipaikkakunnalla tai sen läheisyydessä purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty vuoden 2023 kevätkokouksessa.